Vebināra lietošanas noteikumi

1.    Intelektuālais īpašums

1.1. Ja nav norādīts citādi, SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (turpmāk – CMB IKC) pieder autortiesības uz tīmekļa seminārā parādīto saturu. Dažas no šīs vietnes satura autortiesībām var piederēt atsevišķiem vebināru vadītājiem, un tās ir iekļautas mūsu vietnē saskaņā ar licenci vai noslēgto līgumu.

1.2. Vebināra  ierakstus var apskatīt tikai reģistrēts dalībnieks, kas aizpildījis pieteikuma formu tiešsaistē un veicis apmaksu norādītajā termiņā CMB IKC norādītajā kontā.

1.3. Vebināra saturu nekādā gadījumā nedrīkst ierakstīt vai reproducēt.

1.4. Vebināra pieeja būs pieejama pirms vebināra pēc apmaksas veikšanas un paredzēta tikai personīgai / nekomerciālai lietošanai reģistrētajam dalībniekam. Vebināra prezentācijas saturu nekādā veidā nedrīkst mainīt vai pārpublicēt bez iepriekšējas vebināra vadītāja piekrišanas.

1.5. Lai kaut kādā veidā reproducētu vai jebkādā citādā veidā izmantotu vebināra saturu, nepieciešama vebināra autora un turētāja rakstiska piekrišana šādai lietošanai.

1.6. Jebkurš autortiesību pārkāpums, ieskaitot prezentācijas ierakstīšanu vai materiālu neatļautu izmantošanu, var tikt sodīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par autortiesību pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā – arī krimināltiesiskā atbildība. Līdz ar to autortiesību pārkāpējam var iestāties viņam nelabvēlīgas sekas, tostarp pienākums atlīdzināt autoram radušos zaudējumus un kompensēt morālo kaitējumu.

2.    Apmācību rezultāti

2.1. CMB IKC nav atbildīgs par to, ja apmācību rezultāti vai vebināra prezentācija pilnībā neatbilst reģistrētā dalībnieka ekspektācijām.

3.    Reģistrācija vebināram, reģistrācijas anulēšana

3.1. Reģistrējoties vebināram, tiek dota piekrišana personas datu apstrādei, lai izveidotu pieeju vebināram un izrakstītu rēķinu par pakalpojumu. Informāciju par personas datu apstrādi varat apskatīt šeit (pievienosim failu).

3.2. Reģistrējoties vebināram, dalībnieks norāda, vai viņam (-viņai) būs nepieciešams apliecinājums par vebināra noklausīšanos, kas derīgs iesniegšanai kompetentām iestādēm profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

3.3. Apliecinājums par vebināra noklausīšanos ir papildus maksas pozīcija un tiek piešķirts tikai personai, kuras vārds, uzvārds norādīts reģistrācijas pieteikumā.

3.4. Reģistrētais dalībnieks dalību vebinārā var atsaukt 48 stundas pirms vebināra norises, rakstiski nosūtot epastu uz

3.5. Ja noteikta iemesla dēļ CMB IKC nāksies atcelt vebināru, reģistrētiem dalībniekiem tiks nosūtīts paziņojuma e-pasts vismaz 2 darba dienas pirms vebināra.

4.    Vebināra programmatūra

4.1. Lai piedalītos vebināros, iespējams, jums būs jākonfigurē programmatūras iestatījumi tīmekļa ierīcē pēc pirmās lietošanas, vai arī jums būs jālejupielādē operētājsistēmas programmatūra. Programmatūru var manuāli lejupielādēt katra vebināra vietnē.

5.    Vebināra materiāli

5.1. Vebināra vadītājs var sniegt atsauces materiālus jūsu lietošanai vebināra laikā vai pēc tā. Tajos var ietilpt (bet ne tikai):

 • darbgrāmata,
 • vebināra slaidu kopija,
 • dokumentu, veidņu vai citu materiālu paraugi izmantošanai vebināra laikā.

5.2. Visu ar vebināru saistīto materiālu autortiesības pieder CMB IKC. Tos nedrīkst izplatīt trešajām personām jebkurā laikā un jebkādā formā bez rakstiskas CMB IKC atļaujas.

Personas datu apstrāde

1.    Fiziskas personas datu apstrāde

SIA “CMB Inženieru kompetences centrs”, reģ.Nr. 42403042902, (turpmāk - CMB IKC), apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī nodrošina CMB IKC rīcībā esošo personas datu drošību.
Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu (pēc vārda, uzvārda, epasta, u.c.) fizisko personu (Datu subjekts).

2.    Apstrādājamie personas dati

CMB IKC, lai iesniegtu pieteikumu uz apmācībām, izrakstītu un nosūtītu rēķinus par sniegto apmācību pakalpojumu, kā arī izsniegtu apliecinājumus par dalību apmācībās, apstrādā dažāda veida personu datus – vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese), pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, informācija par izglītību un darba pieredzi (ja nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības līdzfinansētos apmācību projektos), darba vieta, bankas konta numurs.
Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no Jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Klientu datu apstrādi veicam tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.
3.    Personas datu apstrādes nolūki
Pamatojoties uz personas Datu subjekta piekrišanu, CMB IKC apstrādā personas datus, lai:

 • nodrošinātu dalību CMB IKC organizētajos apmācību pasākumos (semināri, konferences, u.c.), reģistrējot un identificējot dalībniekus;
 • analizētu semināru apmeklējumu, nosūtītu informatīvos materiālus un nodrošinātu saziņu informācijas nosūtīšanai par turpmākajiem pasākumiem.

4.    Personas datu apstrādes mērķis un pamats

CMB IKC apstrādā personas datus gadījumā, ja tam ir tiesisks pamatojums. Ir iespējami šādi personas datu apstrādes tiesiskie pamati, ja CMB IKC ir saņēmis Datu subjekta Piekrišanu:

 • Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai;
 • Klienta un/vai CMB IKC interešu aizsardzībai;
 • Papildu pakalpojumu sniegšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistika;
 • Juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei;
 • Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai;
 • Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai.

5.    Personas datu saņēmēji

Valsts, pašvaldību un tiesībsargājošās iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos funkciju un uzdevumu izpildei, būvspeciālistu sertificēšanas institūcijas un  iestādes, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, pilnvarotās personas noslēgto līgumu ietvaros.

6.    Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo datu apstrādes nolūka vai mērķa sasniegšanai, kam personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik tas ir noteikts normatīvajos aktos.Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, CMB IKC leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.)

7.    Datu subjekta tiesības

CMB IKC nodrošina Datu subjektam šādas normatīvajos aktos paredzētās tiesības:

 • Tiesības piekļūt saviem personas datiem;
  Datu subjektam ir tiesības saņemt apstiprinājumu savu personas datu apstrādi.
 • Tiesības labot personas datus;
  Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai CMB IKC labotu neprecīzus CMB IKC rīcībā esošus Datu subjekta personas datus.
 • Tiesības uz Datu pārnesamību;
  Datu subjektam ir tiesības saņemt no CMB IKC personas datus par sevi, lai tos saglabātu un, piemēram, nodotu citam pakalpojumu sniedzējam. Šīs tiesības CMB IKC nodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Tiesības tikt aizmirstam;
  Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai CMB IKC pārtrauktu Datu subjekta personas datu apstrādi un dzēstu tos, ja:
  • Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika sākotnēji vākti vai citādi apstrādāti;
  • Datu subjekts atsaucis savu Piekrišanu, uz kuras pamata personas datu apstrāde tika veikta un ja nav cita tiesiska pamata personas datu apstrādei;
  • Datu subjekts iebildis personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma CMB IKC atzīst, ka apstrādei nav svarīga tiesiskā pamata vai apstrāde notiek tirgvedības (mārketinga) nolūkos.
 • CMB IKC ir tiesības nedzēst personas datus šādos gadījumos:
  • ja personas datu apstrāde CMB IKC jāturpina veikt, izpildot juridisku pienākumu (Datu apstrādes pienākumu nosaka normatīvo aktu prasības);
  • personas datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanas nolūkos;
  • citos gadījumos, pastāvot attiecīgam tiesiskam pamatam.
 • Tiesības ierobežot apstrādi;
  Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai CMB IKC ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi noteiktos gadījumos un uz noteiktu termiņu.
 • Tiesības iebilst;
  Datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja tā ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā komerciālu paziņojumu saņemšanai.
 • Datu subjekts nav tiesīgs iebilst pret Datu apstrādi, ja personas datu apstrādes pamats ir:
  • piekrišana;
  • līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde;
  • juridiska pienākuma izpilde;
  • Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
 • Tiesības atsaukt Piekrišanu;
  Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz Piekrišanas pamata, Datu subjektam ir tiesības atsaukt Piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas rezultātā CMB IKC turpmāk neapstrādās personas datus nolūkiem, kādiem Piekrišana tika atsaukta, ja vien nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
 • Datu subjekts var realizēt savas iepriekš uzskatītās tiesības, iesniedzot CMB IKC rakstveida pieprasījumu, iesniedzot to klātienē CMB IKC birojā, nosūtot parakstīto pieprasījumu pa pastu uz CMB IKC juridisko adresi vai ar e-parakstu uz oficiālo e-pasta adresi. CMB IKC izskata Datu subjekta pieprasījumu un veic pieprasījumā minētās darbības bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
  Ja Datu subjekts uzskata, ka CMB IKC apstrādā tā datus pretlikumīgi, viņš var vērsties Datu valsts inspekcijā ar iesniegumu par nelikumīgu personas datu apstrādi.
  Ja Datu subjektam ir iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, CMB IKC aicina Datu subjektu vispirms vērsties CMB IKC. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt CMB IKC ietvaros, tad vērsties Datu valsts inspekcijā.
  CMB IKC ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt Datu apstrādes principus, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Datu subjektu par grozījumiem CMB IKC informē, izvietojot informāciju mājaslapā.