Vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Tiešraides seminārs - Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

Norises laiks:
2021.gada 19.februārī, plkst. 10:00-15:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Guna Vintere
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR+PVN

Teorētiski praktiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības - 1,5 stundas.

Seminārā apskatītās tēmas:

A
psekošanas darbu mērķis/ Darba uzdevuma sastādīšana/ Apsekošanas metodes un darbu plāna saskaņošana/ Normatīvais regulējums/ Darbs ar arhīvu materiāliem.

Vēsturisku ēku apsekošanas un izpētes iespējamās metodes / Iesaistītie speciālisti:
 • Vēsturiskā izpēte (VI). Kultūrvēsturiskā inventarizācija un arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI);
 • Arheoloģiskā izpēte (arheoloģijas darbu rezultātu ietekme un ievērtēšana konstrukciju apsekošanas darbu laikā);
 • Pirmsrestaurācijas izpēte (restaurācijas darbu ievērtēšana konstrukciju apsekošanas laikā);
 • Būvmateriālu laboratoriskās pārbaudes;
 • Uzmērījumu rasējumi (UR);
Vēsturisku un kultūrvēsturiski vērtīgu ēku apsekošana atbilstoši LBN 405-15:
 • Vispārīgas ziņas par būvi;
 • Situācija, teritorijas labiekārtojums (apsekošanas darbu piemēri, atzinuma sastādīšana);
 • Būves daļas (apsekošanas darbu piemēri, atzinuma sastādīšana);
 • Vēsturisku ēku būvmateriāli un to izpētes iespējas/īpatnības (akmens un ķieģeļu mūris, koka un tērauda nesošās konstrukcijas);
 • Vēsturisku ēku konstruktīvās īpatnības (atbilstība normatīvo aktu prasībām);
 • Konstruktīvās shēmas aprēķinu modeļi (vispārināts, detalizēts, atsegšanas darbu ievērtēšana un nepieciešamība, esošo konstrukciju noslogojuma noteikšana).
Apsekošanas darbu kopsavilkuma, secinājumu un ieteikumu izstrāde atbilstoši Būvniecības likuma 9. un 9.pantiem  

Atjaunošanas, pastiprināšanas, nomaiņas materiāla un risinājuma ieteikumi un izvēle (ņemot vērā vēsturisko vērtību, esošo risinājumu un būvelementu materiālu).
Guna Vintere
Guna Vintere SIA “CMB” inženiertehniskās nodaļas būvinženiere

Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības inženierzinātņu fakultātē ieguvusi bakalaura profesionālo būvinženiera grādu. Vairāk nekā 5 gadu pieredze būvkonstrukciju projektēšanā, aprēķinu un rasējumu izstrādē. Eksperte ēku tehniskajā apsekošanā, monitoringā un atzinuma izstrādē.