Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa

Norises laiks:
2022.gada 29.novembrī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē- 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi
Teorētiskās nodarbības - 4 stundas, praktiskās nodarbības - 1 stundas. 

Seminārā apskatītās tēmas:
  1. KOKA RĀMJI: aprēķins un konstruēšana:
  • Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji ar zobotām šuvēm dzegas mezglos
  • Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji ar tapveida momentsavienojumiem dzegas mezglos
  • Karkasa rāmji
  1. KOKA STATI UN KOLONNAS:
  • Plakanā šķērsrāmja ģeometriskās nemainības nosacījumi
  • Līmētā koka kolonnas ar momentpretestību balstmezglā (+momentmezgla aprēķina piemērs)

    3. PLAKANO ŠĶĒRSRĀMJU TELPISKĀ NOSTIPRINĀŠANA PĀRSEGUMĀ: SAIŠU SISTĒMAS, TO DARBĪBA

Dr.Sc.ing. Lilita Ozola
Dr.Sc.ing. Lilita Ozola LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.).